Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí společnosti GlaxoSmithKline

Užití informací, ochrana údajů a soukromí internetu

GlaxoSmithKline s.r.o. (GlaxoSmithKline) respektuje soukromí návštěvníků svých webových stránek, ochrana soukromí je pro naši společnost velmi důležitá. I přesto však pamatujte, že ochrana informací předávaných prostřednictvím internetu nemůže být zajištěna.

Následující ustanovení obecně popisují druhy informací shromažďovaných na stránkách GlaxoSmithKline a způsoby jejich užití:

Osobní údaje

GlaxoSmithKline shromažďuje údaje týkající se zdraví a osobní identifikační údaje, jako jsou jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné údaje, pouze pokud jsme o to požádáni a pokud nám tyto údaje dobrovolně poskytnete na těchto webových stránkách. Můžeme tyto údaje použít, abychom reagovali na vaše požadavky a dotazy, zlepšili úroveň služeb a obsah našich webových stránek, a pro naše interní potřeby; pokud nám k tomu poskytnete souhlas, můžeme vám také poskytovat doporučení, užitečné informace, novinky a aktuality o produktech; informovat vás o nových produktech a službách GlaxoSmithKline; dotazovat se vás na názory na naše produkty a služby.

Prosím vezměte na vědomí, že poskytnutím osobních údajů a v případě potřeby udělením vašeho souhlasu s poskytováním dalších informací nebo s přímým kontaktováním udělujete souhlas se zpracováním údajů pro výše uvedené účely. Dále souhlasíte, že GlaxoSmithKline a společnosti patřící do stejné skupiny společností budou mít neomezené právo užívat a uchovávat v jejich interních systémech, v rámci i mimo EU, jakékoliv vámi poskytnuté informace. V této souvislosti prosím vezměte na vědomí, že vaše informace může být během zpracovávání přenášena do zahraničí.

Tato webová stránka a databáze obsahující vámi poskytnuté informace je hostována třetí stranou poskytující GlaxoSmithKline služby podle instrukcí GlaxoSmithKline předávaných ze Spojeného království a podle tohoto Prohlášení. Poskytnutím osobních informací poskytujete souhlas, aby vaše osobní informace byly předávány třetí straně - poskytovateli služeb pro GlaxoSmithKline. Pokud máte v tomto směru jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím GlaxoSmithKline na níže uvedené adrese.

Podle příslušných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů máte právo požadovat od GlaxoSmithKline výpis údajů týkajících se vaší osoby a požadovat opravu jakýchkoliv nepřesností v těchto údajích a další práva vyplývající z platných právních předpisů, zejména právo odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních informací.

Jiné než osobní údaje

GlaxoSmithKline také shromažďuje jiné než osobní údaje v agregované podobě pro zjištění celkového počtu návštěvníků našich stránek, počtu návštěvníků každé stránky a doménových jmen internetových providerů návštěvníků. Tyto informace, které zůstávají v agregované podobě, využíváme pro potřeby pochopení, jak návštěvníci používají naše webové stránky, abychom je mohli zlepšovat a abychom mohli zlepšovat námi nabízené služby. Tyto informace můžeme také sdílet s ostatními společnostmi GlaxoSmithKline. V PRŮBĚHU TOHOTO PROCESU NEJSOU SDÍLENY ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE.

Užití IP adres

Adresa internetového protokolu (IP) je číselná řada, která je automaticky přiřazena vašemu počítači, kdykoliv se nalogujete k vašemu poskytovateli internetových služeb nebo s využitím lokální sítě vaší organizace (LAN) nebo (WAN). Webové servery uživatele automaticky identifikují prostřednictvím IP adresy přidělené prostřednictvím vašeho online připojení. GlaxoSmithKline může shromažďovat IP adresy za účelem administrace systému a pro ověření užívání naší stránky. Nespojujeme IP adresy uživatelů k osobním údajům příslušného uživatele, což znamená, že každé připojení uživatele bude logováno, avšak uživatel pro nás zůstává anonymní. Nicméně můžeme užívat IP adresy k identifikaci uživatelů naší stránky, pokud považujeme za potřebné zajistit dodržování pravidel pro užívání stránky nebo pokud je to potřebné pro ochranu našich služeb, stránky nebo ostatních uživatelů.

Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky GlaxoSmithKline obsahují odkazy na webové stránky třetích stran jako službu pro naše návštěvníky. Prohlášení o ochraně údajů uvedené v tomto dokumentu se na takové stránky nevztahuje. Prosím ověřte si obsah právních prohlášení a prohlášení o ochraně soukromí stránek, jejichž odkaz využijete.

Cookies

Některé webové stránky GlaxoSmithKline užívají technologii zvanou "cookies". Cookies jsou malé textové soubory, které nám poskytují informace o tom, jak často někdo navštěvuje naši stránku a co dělá během své návštěvy. Cookies neobsahují žádné osobní údaje, ale pokud nám poskytnete osobní údaje, např. při registraci u nás, mohou být také údaje propojeny s údaji uchovávanými v cookies.

Bezpečnost

GlaxoSmithKline provozuje bezpečné datové sítě chráněné firewally a hesly odpovídajícími běžným standardům. GlaxoSmithKline má zavedena bezpečnostní opatření s cílem zajistit ochranu proti ztrátám, zneužití nebo úpravám vašich uživatelských údajů, které se nacházejí v našem držení.
Pokud není uvedeno níže jinak, pouze oprávnění zaměstnanci mají přístup k informacím, které nám poskytujete. Kromě toho uplatňujeme přísná pravidla pro zaměstnance GlaxoSmithKline, kteří mají přístup k databázím s údaji o uživatelích nebo k serverům pro poskytování našich služeb. Protože nelze garantovat, že ke ztrátě, zneužití nebo úpravě nemůže dojít, provádíme veškerá opatření, abychom vzniku takových negativních situací zamezili.

Zpřístupňování osobních údajů třetím stranám

GlaxoSmithKline nebude prodávat nebo pronajímat osobní údaje jakýmkoliv třetím stranám a pro jakýkoliv účel.

V určitých zvláštních případech můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje v následujících případech:
(i) někdy jsou pečlivě vybrané třetí strany využívány pro poskytování služeb podpory pro GlaxoSmithKline v souvislosti s jejími webovými stránkami a takové strany mohou mít přístup k vašim informacím, aby mohly poskytovat uvedené služby pro GlaxoSmithKline. Ujišťujeme vás, že od všech společností poskytujících takové služby podpory GlaxoSmithKline vyžaduje, aby dodržovaly stejné vysoké standardy pro ochranu údajů,
(ii) pokud máme důvod věřit, že zpřístupnění takových informací je nezbytné pro identifikaci, kontaktování nebo uplatnění prvních nároků proti osobě, která vás může poškozovat nebo může jinak poškozovat nebo zasahovat do práv, majetku nebo provozu GlaxoSmithKline, ostatních uživatelů této stránky nebo kterékoliv jiné osoby, která může být poškozena takovými aktivitami, nebo
(iii) pokud věříme, že to vyžaduje zákon nebo na výzvu podle zákona ze strany orgánů činných v trestním řízení v souvislosti s trestním vyšetřováním nebo ze strany soudních nebo správních orgánů v souvislosti s probíhajícím soudním nebo správním řízením.

Závaznost

Poskytnutím osobních údajů a informací týkajících se vašeho zdraví souhlasíte s podmínkami uvedenými v tomto Prohlášení o ochraně soukromí a souhlasíte, že GlaxoSmithKline může podle svého vlastního rozhodnutí zpřístupnit informace o vás za podmínek a v rozsahu uvedeném v tomto Prohlášení.

Kontaktujte nás

Kdykoliv můžete požadovat kopii informací, které ve vztahu k vám uchováváme, nebo odvolat váš souhlas s užíváním vašich informací z naší strany pro výše uvedené účely. Kontaktní údaje naleznete na straně „kontaktujte nás“.

Změny

Jakékoliv změny v tomto Prohlášení o ochraně soukromí budou bezodkladně oznámeny na této stránce.

 

PRÁVNÍ PODMÍNKY

ŽÁDNÁ ZÁRUKA

Tato stránka je kontrolována a provozována společností GlaxoSmithKline s.r.o. (GlaxoSmithKline) z jejích kanceláří v Praze. GlaxoSmithKline nečiní žádné prohlášení o tom, že materiály na této stránce jsou vhodné nebo použitelné v jiných lokalitách. Ti, kteří se rozhodnou odkázat na tuto stránku z jiných lokalit, tak činí na své vlastní nebezpečí a jsou zodpovědní za dodržování lokálních právních předpisů v takovém rozsahu, v jakém se na to lokální právní předpisy vztahují.

Tato webová stránka byla vytvořena, aby poskytovala uživatelům pouze informace o službách a produktech společnosti GlaxoSmithKline.

GlaxoSmithKline vyvíjí přiměřené úsilí, aby aktualizovala tuto webovou stránku, ale neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k přesnosti nebo neexistenci chyb.

Užití stránky je vždy na vlastní riziko uživatele. GlaxoSmithKline nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu vzniklou v důsledku užití této stránky a veškeré předpokládané záruky jsou vyloučeny v rozsahu umožněném zákonem.

GlaxoSmithKline nepřijímá žádnou odpovědnost za viry, které napadnou zařízení uživatele po užití audio, video, datových nebo textových souborů na této stránce.

INFORMACE O PÉČI O ZDRAVÍ

Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili, že údaje o péči o zdraví na této stránce jsou správné a aktuální, informace uvedené na této webové stránce mají pouze obecnou povahu a GlaxoSmithKline neposkytuje žádné prohlášení nebo záruky ve vztahu k jejich přesnosti nebo použitelnosti. Podrobná lékařská doporučení by měla být vždy vyhledána od kvalifikovaného lékařského odborníka.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

K veškerým materiálům na této stránce vykonává autorské právo GlaxoSmithKline nebo skupina společností GlaxoSmithKline, nebo jim bylo poskytnuto právo užívat takové materiály, pokud není konkrétně uvedeno jinak. Kopírování části nebo celého obsahu v jakékoliv podobě je zakázáno, s výjimkou následujících případů.

Licence ke kopírování pro osobní užití

Můžete číst, prohlížet, tisknout a nahrávat materiály na těchto stránkách pouze pro své osobní, neobchodní užití.

Licence ke kopírování pro zvláštní účely

Můžete kopírovat materiály pro jednotlivé třetí strany pouze pro jejich osobní užití, pouze pokud:
i) budete uvádět tyto webové stránky jako zdroj materiálu. Musíte uvést takový údaj a webovou adresu v kopii příslušného materiálu, a
ii) budete informovat příslušnou třetí stranu, že tyto podmínky se na ni také vztahují a že je povinna je dodržovat.
Tato licence ke kopírování neopravňuje zahrnutí materiálu nebo jakékoliv jeho části do jakéhokoliv jiného díla nebo zveřejnění v tištěné, elektronické nebo jakékoliv jiné podobě. Zejména (ale bez omezení) žádná část této stránky nesmí být šířena nebo kopírována pro jakékoliv obchodní účely.

Žádná část této stránky nesmí být reprodukována nebo převedena nebo uchovávána na jiné webové stránce nebo jiné formě elektronického systému.
Bez ohledu na to, zda je to výslovně uznáno nebo ne, ochranné známky, zařízení, obchodní značky a loga zobrazené na této webové stránce jsou vlastnictvím GlaxoSmithKline nebo skupiny společností GlaxoSmithKline nebo jiné třetí strany.
Nic uvedené na této stránce nesmí být vykládáno přímo, konkludentně nebo jinak, jako poskytnutí licence nebo práva k patentu, ochranné známce nebo autorským právům GlaxoSmithKline nebo skupiny společností GlaxoSmithKline nebo jakékoliv třetí strany.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Určité hypertextové odkazy na této stránce odkazují na stránky, které nejsou pod kontrolou GlaxoSmithKline. Pokud využijete takové odkazy, opustíte tuto stránku.
GlaxoSmithKline nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah stránek třetích stran, na které odkazují hypertextové odkazy a neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky (výslovné nebo konkludentní) ve vztahu k informacím obsaženým na takových stránkách.

GlaxoSmithKline nemá žádnou kontrolu nad povahou a obsahem takových stránek a nedoporučuje tyto stránky, informace na nich obsažené nebo jakékoliv produkty nebo služby třetích stran. Zejména prosím pamatujte, že nahráváním počítačových programů z určitých stránek riskujete porušení autorských práv a můžete ohrozit viry své vlastní systémy.
Prosím ověřte si obsah právních prohlášení a prohlášení o ochraně soukromí stránek, jejichž odkaz využijete.

Využití informací

Komunikace od uživatelů (jiná než osobní údaje nebo informace o zdraví, které podléhají Prohlášení o ochraně soukromí) je považována za nedůvěrnou a nepodléhající vlastnickým právům a GlaxoSmithKline může takové informace, včetně jejich reprodukování a zveřejňování atd., užít pro jakékoliv účely, včetně účelů obchodních.

Změny

Tyto podmínky mohou být kdykoliv měněny a uživatelé by tedy měli pravidelně kontrolovat jejich obsah.

 

XXX